PROGRAMME OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Aller à la marque


Nr umowy : POIR.03.03.03-22-0063/20-00

Tytuł projektu : Remplacer les produits de la gamme OEMProtector par des produits de qualité et des services de qualité.

Nazwa Beneficjenta : UNITO Sp. z o.o. S.K.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy UNITO Sp. z o.o. S.K, przy wykorzystaniu działań przewidzianych w Programie Promocji Branży IT/ICT.

Planifier la réalisation du projet : wejście na nowe rynki eksportowe, nawiązanie nowych kontaktów handlowych, podpisanie minimum 10 strategicznych kontraktów handlowych, zwiększenie przychodów z eksportu, udział w siedmiu targach wystawienniczych. Dodatkowo, celem projektu jest również umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych na perspektywicznych rynkach.

Wartość Projektu : 418 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 355 895,00 PLN

Rester informé

Recevoir des informations sur les nouveaux accessoires

Pas de spam - c'est promis.