PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Nr umowy: POIR.03.03.03-22-0063/20-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności marki OEMProtector na rynkach

Nazwa Beneficjenta: UNITO Sp. z o.o. S.K.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy UNITO Sp. z o.o. S.K, przy wykorzystaniu działań przewidzianych w Programie Promocji Branży IT/ICT.

Planowane efekty realizacji projektu: wejście na nowe rynki eksportowe, nawiązanie nowych kontaktów handlowych, podpisanie minimum 10 strategicznych kontraktów handlowych, zwiększenie przychodów z eksportu, udział w siedmiu targach wystawienniczych. Dodatkowo, celem projektu jest również umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych na perspektywicznych rynkach.

Wartość Projektu: 418 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 355 895,00 PLN

Stay up to date

Receive information about new accessory solutions

No spam - we promise.